✅ آیا فردی که سنوات خود را ماهیانه با حقوق خود دریافت مینماید مالیات از آن کسر میشود؟

⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜

منبع : موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | مالیات سنوات ماهیانه
برچسب ها : مالیات ,سنوات ,قانون مالیاتهای