مالیات با نرخ صفر

⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜

⬅️ در قانون برنامه پنجم توسعه ( ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ ) که احکام آن برای سال ۱۳۹۵ نیز تنفیذ شده است و نیز در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم چندین مرتبه از " مالیات با نرخ صفر " سخن به میان آمده است .

منبع : موسسه حسابداری نوین تراز تبریز |مالیات با نرخ صفر
برچسب ها : مالیات ,ماده ,مماده ,اظهارنامه ,مشمول ,مالیاتهای ,قانون مالیاتهای ,مالیاتهای مستقیم ,درآمد مشمول ,مشمول مالیات ,امور مالیاتی ,قانون مالیاتهای